PLVs SDLSC, Amarpur

Si No. Name & Address Of the PLV’s Phone Number
1 Golparam Reang ,Amarpur Jail 99863025776
2 Utpal Saha ,Amarpur 99856991007
3 Ujjal Kanti Nandi ,amarpur 9862163722
4 Anima Nandi ,Amarpur 7421959524
5 Kanchan Mala Chakma ,Amarpur 8119993846
6 Laxmi Shil, Amarpur 8131906655
7 Bimal Das 8787732404
8 Arup Saha ,Amarpur 7424044877
9 Jadi Ram Reang ,Amarpur 8014938620
10 Bikash Reang ,Amarpur 8014967718

Pages